Acts and Regulations

 1. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८०

 2. सार्वजनिक खरिद बाहौं संशोधन नियमावली २०७९

 3. सार्वजनिक खरिद नियमावली (एघारौ संशोधन) २०७८

 4. ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका _२०७८

 5. सार्वजनिक खरिद नियमावली (दशौं संशोधन समेत) २०७७

 6. सार्वजनिक खरिद नियमावली (दशौं संशोधन) २०७७

 7. सार्वजनिक खरिद नवौं संशोधन नियमावली २०७६

 8. सार्वजनिक खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली, २०७६

 9. सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौं संशोधन, २०७६

 10. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ ( छैठौ  संशोधन समेत )

 11. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ( पहिलो संशोधन समेत)

 12. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ( पाँचौ संशोधन समेत )

 13. Public Procurement Act, 2063 (English)
 14. Public Procurement Rule 2064 (English)
 15. Public Procurement Rule 2064 (Nepali)
 16. Public Procurement Act 2063 (Nepali)
 17. Public Procurement Act, 2063 (English)Amendment
 18. Public Procurement Rule 2064 (English)Amendment

 

 

 

 

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Bharat Mani Subedi
Bharat Mani Subedi Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Sharma Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Pavan Raj Koirala Director 9851218623 /5906649