All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना - [ General Notice, 2024-02-12 ]

सुझाब कार्यान्वयन सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2024-02-11 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-१० -०३ ) - [ Bid Notice, 2024-01-17 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०९ -२९ ) - [ Bid Notice, 2024-01-14 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०९ -२६ ) - [ Bid Notice, 2024-01-11 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०९ -०८ ) - [ Bid Notice, 2023-12-24 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -२५) दोस्रो सूचना - [ Bid Notice, 2023-12-11 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -२५) - [ Bid Notice, 2023-12-11 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -२४) दोस्रो सूचना - [ Bid Notice, 2023-12-10 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -२४) - [ Bid Notice, 2023-12-10 ]

बोलपत्र जमानत सम्बन्धि परिपत्र | - [ Bid Notice, 2023-12-06 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -०५) दोस्रो सुचना - [ Bid Notice, 2023-11-21 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०८ -०५) - [ Bid Notice, 2023-11-21 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०७ -१२) - [ Bid Notice, 2023-10-29 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०७ -०३) - [ Bid Notice, 2023-10-20 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०७ -०२ ) दोस्रो सूचना - [ Bid Notice, 2023-10-19 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०७ -०२ ) - [ Bid Notice, 2023-10-19 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०७ -०१ ) - [ Bid Notice, 2023-10-18 ]

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०८०-०६ -३० ) - [ Bid Notice, 2023-10-17 ]

विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा सूचना (२०८०-०६ -२६ ) - [ Bid Notice, 2023-10-13 ]

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Bharat Mani Subedi
Bharat Mani Subedi Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Sharma Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Pavan Raj Koirala Director 9851218623 /5906649